• Po-St 10:00-18:00
  • +420 723 650 004

Záruční podmínkyVzor záručního listu k náhlédnutí v odkazu v patě této stránky 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 Provozovatel HETVOOR.CZ je od 1.10.2018.: HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o., Okružní 781, 250 81 Praha-Nehvizdy, IČ:07273681, DIČ:CZ07273681, zastoupená jednatelem Richardem Raabem...dále jen "HETVOOR". Záruční  podmínky Hetvoor Distribution  

Záruční  podmínky

Hetvoor poskytuje záruku na dílo jako celek a na spotřebiče a produkty 24 měsíců. V případě, že zapojení, napojení a obezdívku provádí výhradně Hetvoor, řídí se obě smluvní strany podmínkami záruky Ron Hetvoor Compleet tj. záruka se prodlužuje o dalších 36 měsíců na funkčnost díla. Záruční lhůta počíná plynout dnem prodeje výrobku, předáním díla uživateli a lze ji uplatnit pouze, pokud instalaci spotřebiče provedla firma Hetvoor. Záruka zcela propadá v případě, že objednavatel používá dílo před řádným předáním a řádným doplacením díla. Zboží či dílo je majetkem dodavatele až do 100% úhrady díla či zboží a objednavatel nesmí toto zboží či dílo používat, manipulovat s ním či jinak nakládat. Veškeré provedené zálohové nebo další částečné nebo jiné úhrady zboží či díla, které nevedou ke 100% úhradě, neumožňují toto zboží či dílo používat a dále zůstává majetkem dodavatele.  

Záruka se vztahuje:

výhradně na skryté výrobní vady zjištěné po prodeji
záruka platí za předpokladu dodržení doporučení výrobce
v délce 24 měsíců od data prodeje či předání díla na všechny díly topeniště pouze, pokud obezdívku provede odborná autorizovaná firma. Proto se informujte u Hetvoor Distribution na seznam autorizovaných firem. Předmětem prodloužené záruky, je výhradně náhrada vadného dílu za nový. Nelze tedy uplatňovat náklady spojené s výměnou dílu, demontáží, montáží a dopravou, tyto si musí vypořádat uživatel / zákazník.
  Včasnou výměnu spotřebních dílů (vyjma sklokeramických dílů) je nutné považovat za preventivní opatření bránící možným nebezpečím požáru a škodám, které by mohly vzniknout používáním opotřebeného dílu (těsnění). 

 Záruka se nevztahuje na:

 a) vady způsobené běžným opotřebením výrobku vzniklým používáním výrobku v souladu s návodem k obsluze
b) na vady vzniklé změnami, opravami, úpravami nebo jinými zásahy, které byly provedené bez předchozího písemného souhlasu Hetvoor .
c) vady způsobené úpravou topeniště a částí díla
d) vady způsobené nedodržením montážního návodu a instalace výrobků dodaných Hetvoor a stejně tak nedodržením platných norem a předpisů
e) opotřebení způsobené přetěžováním spotřebiče
f) ukazatelem přetápění je zbarvení určitých částí topeniště a barevného nástřiku nebo obložení a různé deformace dílů.
g) vady způsobené údržbovými zásahy, které způsobily poškození výrobku
h) vady způsobené špatným dohledem nebo údržbou výrobku
i) použitím výrobku způsobem, který není v souladu s jeho účelem
j) vady způsobené tím, že spotřebitel neprování pravidelný servis plynové přípojky a odkouření či komínu tak, jak mu ukládá zákon
k) vady způsobené tím, že výrobek není používán v souladu s návodem a platnými normami
l) mechanické poškození výrobku cizím zaviněním, nebo jiným zanedbáním péče o výrobek
m) vady v případě, že byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou
n) vady způsobené tím, že výrobek je vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství nebo neoriginálních náhradních dílů jako jsou adaptéry, skla, baterie atd.
o) vady způsobené neodbornou manipulací, mechanickým poškozením způsobeným neodbornou nebo nevhodnou manipulací.
 Dále se nevztahuje na vady způsobené provozem neproškolené osoby. Za proškolení dalších osob zodpovídá zákazník sám. Je v jeho zájmu proškolit o způsobu ovládání a provozu třetí osobu řádně. Neumí-li toto, může se bezplatně obrátit na Hetvoor Distribution, kdy provedeme zdarma proškolení dalších osob a to výhradně na prodejně Okružní 781, Nehvizdy. Můžeme proškolit třetí osoby i v místě provozu krbu, toto je však za úplatu, dle ceníku servisních prací.
Dále na sklokeramické díly, ty jsou vyňaty ze záruky Ron Hetvoor Compleet i z dvouleté záruky. Na sklokeramické díly se vztahuje záruka pouze 6 měsíců.
 Z důvodu neustálého vývoje je možné, že dodaná topeniště mohou mít drobné odlišnosti např. v dekoracích.  

Dále se záruka nevztahuje na:

      -  preventivní údržbu popsanou v návodu      -  návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontroly stavu spotřebiče      -  výměnu náhradního dílu či části díla, který nevyžaduje odborný zásah      -  dílo používané bez řádné a platné revize kouřové cesty, v intervalech, které ukládá zákon, stejně jako bez revize plynového spotřebiče, kterým plynový krb je.      -  na výměnu těsnění, sklokeramických dílů a skla, na které výrobce uznává záruku 6 měsíců  

Uplatnění záruky:

Uplatnění záruky musí být provedeno VŽDY písemnou formou na email info@hetvoor.cz nebo klasickou poštou na adresu Hetvoor Distribution, Okružní 781, Nehvizdy  250 81. Telefonické nahlášení poruchy či závady se neuznává jako relevantní nahlášení závady. Uplatnit záruku, nahlásit vadu na dodaném zboží či díle jako celku lze pouze v případě, že dodané dílo je řádně zaplacené a dodavatel obdržel 100% platbu za zboží. Do dne této 100% úhrady se zboží či dílo považuje za majetek dodavatele a objednavatel nemá právo zboží používat či dále s ním nakládat a manipulovat. Bez 100% úhrady díla nevlastní objednavatel předávací protokoly, revize...nemá tedy základní doklady, na základě kterých může reklamovat zboží či dílo atd.   Odstoupení od smlouvy:Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží - což platí pro internetovou objednávku pomocí eshopu. Emailová objednávka se na tento typ odstoupení od smlouvy nevztahuje. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním originálním obalu poslat zpět na své náklady v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že zboží není schopen doručit do 30 kalendářních dnů od přijetí objednávky a to bez nároku na penále či odstupné ze strany objendavatele. Vrácené zboží bude překontrolováno technikem a částka za zboží bude vrácena v nejbližším možném termínu, převážně do 14 dnů od převzetí zboží a jeho kontrole. Již použité zboží nepřijímáme zpět. Vyzvednutí reklamaceReklamované zboží je odběratel povinen vyzvednout na provozovně Hetvoor Distribution, Okružní 781, 250 81 Nehvizdy a to osbně. Z povahy zboží a vyřízení reklamamce není možné reklamované zboží zasílat zpět k zákazníkovi s přihlédnutím na velikost, křehkost a specifičnost námi prodávaného zboží. Odběratel je povinen zboží k reklamaci osobně doručit na provozovnu Hetvoor Distribution k přijetí reklamace. Pro převzetí vyřízené / i zamítnuté / reklamace je nutná osobní návštěva k převzetí reklamované věci a k podpisu reklamačních a předávacích protokolů. Odběratel je informován / emailem nebo telefonicky nebo sms /, že reklamace je vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, je informován o výsledku reklamace a ta je připravena k vyzvednutí na provozovně. Čas do vyzvednutí zboží od informování o vyřízení reklamace se nezapočítává do záruční doby, tedy do 30 dnů od nahlášení reklamace. Je zcela na svobodné vůli odběratele, kdy si vyzvedne reklamované zboží. Nicméně po uplynutí 30 dnů od vyřízení reklamace se započítává denní skladné 50,-Kč a to až do vyzvednutí reklamovaného zboží. Pokud si odběratel zboží nevyzvedne do 12 měsíců od vyřízení reklamace, je toto zboží zlikvidováno a to bez náhrady. Způsob vyřízení reklamamce u díla dodávaného Hetvoor Ditribution řeší samostatné smlouvy o dílo ke každé dodávce díla.

 

Pro řádné nahlášení reklamace, vady či jiné poruchy a závady je nutné předložit tyto dokumenty:

  • doklad o koupi zboží či díla
  • u díla i dodací list a předávací protokol
  • kopii pravidelných revizí na přípojku plynu /resp.všechny kopie za dobu záruky/
  • kopii revize plynového spotřebiče /resp.všechny kopie za dobu záruky/
  • kopii revize kouřové cesty /resp.všechny kopie za dobu záruky/
  Hetvoor dodává zboží dle specifikace zákazníka a neručí tedy za jeho vhodnost pro konkrétní použití, ani za splnění zákonných a dalších podmínek souvisejících s jeho použitím. Toto jde na vrub objednavatele. Bude však vždy dopředu upozorněn písemnou formou, že pro tento účel zařízení není vhodné a nemůže mu být uznána záruka. Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek a dílo 24 měsíců. Garance 5 let Ron Hetvoor Compleet není automaticky přiznávaná. Jde o garanční program, který se poskytuje, nebo i neposkytuje v den uzavření kupní smlouvy. Jedná se o smluvní garanční program, ne automatický. Začíná plynout ode dne převzetí věci – předání díla kupujícím. U plynových krbů je irelevantní, jestli v den předání díla je či není funkční plynová přípojka, den předání se považuje za den začátku záruční doby. Předpokládá se, že objednavatel objednává plynový krb za účelem provozu v den předání a je v jeho zájmu, aby v den předání byla plynová přípojka funkční. Uvedení spotřebiče do provozu se dále řeší individuálně.
Prodejce neodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací a chybným zapojením výrobku jinou osobou, firmou, která nemá oprávnění na montáž plynových krbů Dru, Global Fires nebo Ortal.
   Richard Raab, Hetvoor Distribution  V Praze dne 1.1.2017 

Ke stažení

Zastupujeme tyto výrobce


Našimi partnery jsou převážně výrobci uváděného sortimentu. Zastupujeme tyto výrobce v ČR. Jsme primární dovozci, distributoři a obchodní partneři

O nás

HETVOOR - Jsme firma, která působí na trhu s topnou technikou (krby - kamna - komíny) od roku 2000.

Dovážíme - vyrábáme - prodáváme a stavíme krby a komíny na klíč. Jsme autorizovaný dovozce plynových krbů Dru, Global Fires, krbů a kamen na dřevo Dik Geurts, nerezových komínů Poujolat a autorizovaný přímý dovozce plynových krbů Ortal. Dále u nás zakoupíte značky Element4, Faber, Sparthem, HPC a další

Kontakt

Příhlášení k odběru novinek

OTEVÍRACÍ DOBA

Největší showroom plynových krbů v České republice.

Abychom se Vám mohli individuálně věnovat a představit Vám všechny vhodné varianty, rezervujte si telefonicky termín návštěvy, který Vám vyhovuje

Na základě rezervace termínu Vás rádi přivítáme od pondělí do pátku

od 10:00 do 18:00 hodin.


© Copyright 2018 Hetvoor Distribution, Richard Raab – webové stránky a jejich obsah včetně textů, fotografií, videí, grafiky a log podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., jako autoské dílo. Stahovat, ukládat, spravovat, odkazovat nebo dále šířit obsah těchto stránek, je bez souhlasu majitele zakázáno.Copyright © 2018 - HETVOOR    |    VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA    |    Ochrana osobních údajů

Hire Us To Start Your Project We Will Give you Our Best Quality.